Als het "pico bello" moet zijn

Privacybeleid

Deze privacyverklaring legt uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens zullen verwerken en welke rechten u heeft als klant.

Casa Volpini hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.  Deze privacyverklaring is bedoeld om u als klant op een transparante wijze te informeren over de gegevens die we verzamelen.

Casa Volpini beschermt uw persoonsgegevens en uw privacy in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In deze verklaring zullen uw rechten worden omschreven en ook de manier waarop u deze kan uitoefenen.

Deze privacy policy is van toepassing op onze website en op alle relaties tussen Casa Volpini en haar (potentiële) klanten en/of zakenpartners.

Door deze website te gebruiken en uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Casa Volpini uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

1)   Wie zijn wij?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website www.casavolpini.be (hierna: De Website), eigendom van Casa Volpini.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

De bvba Casa Volpini met maatschappelijke zetel is gevestigd te 9180 MOERBEKE-WAAS, Statiestraat 40 en ondernemingsnummer BE 0842.942.074

Voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen met ons via de volgende gegevens:

–         Per post: Statiestraat 40, 9180 MOERBEKE-WAAS

–         Per e-mail: sldvolpini@skynet.be

–         Telefoon: (+32) 477 35 31 76

 

2)    Welke gegevens verzamelen wij

Casa Volpini verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die noodzakelijk en dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld.

Casa Volpini verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken gegevens die u ons vrijwillig meedeelt wanneer u gebruik maakt van onze website of contact met ons opneemt. Dit betreft o.a. uw naam, adres, e-mailadres en eventuele professionele gegevens.

U kan ons ook op verschillende wijzen contacteren, meer bepaald per e-mail of telefonisch. De door ons verzamelde gegevens zijn dan ook afhankelijk van de wijze van contactname en de door u verstrekte informatie.

Wij bieden verschillende diensten aan op onze Website waarbij wij telkens bepaalde gegevens dienen te verwerken.

Contactgegevens Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer,
Persoonlijke gegevens Aanwezigheid op events, doorgestuurde CV’s,
Beroep en/of opleiding Beroep, functie, titel, opleidingsniveau
Technische informatie IP adres, foutmeldingen,…
Cookies Zie cookie policy
Andere Deze gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten en die u ons vrijwillig meedeelt

 

3)   Wat is het doel en de grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens in het kader van onze werkzaamheden.

Wij verzamelen uw gegevens om uw vragen, gesteld via het contactformulier, te beantwoorden, nieuwartikelen te verzenden, u onze nieuwsbrieven of andere direct marketing te bezorgen, uw sollicitatieaanvraag te verwerken en/of beantwoorden, uw offerte en premie aanvraag te verwerken en behandelen.

Het doel en de grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van persoonsgegevens waarover het gaat. U kan hieronder een overzicht terugvinden.

 

Contactgegevens Doel Wij verzamelen en verwerken uw contactgegevens om uw vragen, gesteld via de Website te beantwoorden, voor direct marketing doeleinden, om u op de hoogte te houden omtrent events of nieuwsartikelen e.d.m. van Casa Volpini
  Grondslag Uitvoering van de overeenkomst en toestemming
Persoonlijke gegevens Doel Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om uw applicatie voor een openstaande vacature te verwerken, uw aanwezigheid of events te kunnen registreren, e.d.m.
  Grondslag Uitvoering van de overeenkomst en toestemming
beroep en/of opleiding Doel Wij verzamelen deze informatie om uw applicatie voor een vacature te verwerken
  Grondslag Uitvoering van de overeenkomst en toestemming
Technische informatie Doel Wij verzamelen uw technische informatie om onze Websites verder af te stemmen op het algemeen gebruik en om de Website naar de toekomst toe te verbeteren
  Grondslag Gerechtvaardigd belang en toestemming
Cookies Doel Zie ons cookie-policy
  Grondslag Gerechtvaardigd belang en toestemming.

 

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord t.a.v. technische informatie en geschiedenis of logs aangezien het voor Casa Volpini belangrijk is om aan de hand van deze informatie haar Websites aan te passen en te verbeteren. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruiker.

De toestemming die u geeft is steeds vrij. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Een intrekking van uw toestemming heeft evenwel geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens (i) voorafgaand aan de intrekking, (ii)op basis van elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens en(iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

4)   Bewaring van uw gegevens

Casa Volpini bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De concrete duur van verwerking en bewaring wordt bepaald in functie van de doeleinden van de verwerking.

5)   Direct Marketing

Casa Volpini zal uw Persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier kan Casa Volpini u op de hoogte houden.

U heeft hiertoe toestemming verleend, doch u kan deze toestemming steeds intrekken door een mail met uw verzoek hiertoe te zenden naar sldvolpini@skynet.be

6)  Bescherming van uw gegevens

Casa Volpini heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen met het oog op de beveiliging van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking.

Casa Volpini doet alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

7)   Welke gegevens geven wij door aan derden of derde landen?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder uw toestemming, tenzij wanneer wij daar door de wet toe verplicht zijn.

Uw gegevens zullen in principe niet worden doorgegeven naar landen buiten de EER. Het evenwel mogelijk dat Casa Volpini uw persoonsgegevens doorgeeft via haar (sub)verwerkers.

8)   Wat zijn uw rechten als betrokkenen?

Als betrokkene beschikt u over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail, telefoon of per post) .

U beschikt over de volgende rechten:

–                                  Recht van inzage en kopie;

–                                  Recht van aanpassing of rectificatie;

–                                  Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);

–                                  Recht op beperking van verwerking;

–                                  Recht van bezwaar;

–                                  Recht op overdraagbaarheid.

Om deze rechten uit te oefenen dient u een e-mail te zenden naar sldvolpini@skynet.be

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zal Casa Volpini eerst en vooral dienen uw identiteit te verifiëren. Om deze reden dient u bij uw aanvraag een kopie te bezorgen van uw identiteitskaart.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevens-beschermingsautoriteit.

9)   Wijzigingen

Deze verklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Casa Volpini kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen.

Wijzigingen worden op de Websites gepubliceerd zodat u ten allen tijde op de hoogte blijft. Vergeet daarom niet om onze privacy policy op regelmatige basis te consulteren.

10)               Bevoegdheidsbeding

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Gent zijn exclusief bevoegd.